Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…

 

Het is ongeëvenaard, de truc die de Rijksoverheid en Schiphol hebben uitgehaald om een vergunning voor 10.000 vluchten op Lelystad Airport te krijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De (vakantie)luchthaven die onderdeel is van de Schiphol Group BV, staat in de boeken voor 45.000 vluchten per jaar, maar de stikstofruimte voor zo’n enorm aantal vluchten is er gewoon niet.

Maar als burger kun je er nog wat aan doen! Lees in de stukken van SATL en MOB hieronder precies hoe je eenvoudig nog een zienswijze tegen dit gesjoemel kunt indienen. Maar  doe het wel snel! Alleen vandaag maandag 29 maart kan dit digitaal – via je DigiD.

Het sjoemelen kan alleen op papier – en papier is geduldig – maar het is onbestaanbaar in de naakte werkelijkheid. Toch werd er – door de ministeries van IenW en LNV en het bedrijf Schiphol Group BV – op slinkse manier naar het gewenste eindresultaat toegerekend.

Om te beginnen door een vergunning te vragen voor slechts 10.000 vluchten – een ‘salamitactiek’ die niet is toegestaan, het zou voor alle gewenste 45.000 vluchten tegelijk moeten. Daarbovenop doet men het nog voorkomen, alsof Schiphol op een bepaalde datum in het verleden over een natuurvergunning beschikte – hetgeen niet zo is – en vanuit die fictieve ruimte stikstofuitstoot van 10.000 vluchten over te hevelen naar LA. Lees “Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…” verder

Raadsbrief wethouder over voortgang Schiphol

Wethouder Wessel Breunesse stuurde 16 februari 2021 een raadsbrief m.b.t. Schiphol naar de gemeenteraad. Zie

Hierin komt o.a. het volgende aan de orde:

Verkiezingsdebat Luchtvaart 11 maart

Voor wie op 17 maart 2021 in het stemhokje een stem wil uitbrengen die bijdraagt aan minder hinder van vliegtuigen, leest de stemwijzer van dr Paul van der Maesen de Sombreff. Hij baseert zich louter op de verkiezingsprogramma’s van de partijen en betrekt geen daden uit het (recente) verleden in deze ranglijst.

Situatie in Zaanstad in beeld tijdens Verkiezingsdebat 11 maart

Voor Zaankanters komt er tijdens het verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart op 11 maart van 16.30 tot 18 uur, een bekend beeld voorbij.
Dit informatieve programma is zeker het bekijken waard!
En voor de organisatoren is het van belang te weten hoeveel digitale bezoekers er zullen komen, dus help hen daarbij en Geef je op!

Wie zich vooraf goed wil oriënteren, kan het debat van de Burgertafel Luchtvaart van 12 november 2020 terugkijken. Veel kennis omtrent wat er allemaal speelt, wordt daar door deskundigen en vertegenwoordigers van actieve burgergroepen goed uitgelegd.

 

Staat aangeklaagd door St. Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Dat schrijft Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), en daarom stapt deze stichting naar de rechter!
Omwonenden pleiten al jaren via hun bewonersverenigingen of via andere belangenbehartigers voor meer leefbaarheid onder de vliegroutes. De overheid doet beloftes, maar die worden niet nagekomen.

Leefbaarheid staat zwaar onder druk

Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.
Ondoorzichtige rapportages en ingewikkelde rekenmethodes verhullen de dagelijkse realiteit. Niet alleen bewonersverenigingen, maar ook vertegenwoordigers van diverse gemeenten vinden dat de leefbaarheid in de verre omtrek van Schiphol zwaar onder druk staan.

Maatschappelijke zorgvuldigheid ontbreekt

Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten. Het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten, staat RBV terzijde. De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.

Steun deze actieve burgergroepering!

Recht op Bescherming Vlieghinder ziet zich ondersteund door een groeiend aantal sympathisanten Vrienden genoemd, die zich achter het beleid van de Stichting scharen, en iets willen doneren ter ondersteuning.
Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. RBV roept iedereen die vindt dat zijn gezondheid en woongenot op het spel staan, op om donateur te worden. Nieuwsgierig? Kijk op Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder of volg hen op Facebook

Livestream Schiphol en de Zaanstreek terugkijken

Hier kunt u de digitale bijeenkomst van de Saense Onderwonenden en GroenLinks Zaanstad terugkijken, die zij woensdag 24 februari 2021 hielden over de relatie Schiphol en de Zaanstreek.

GroenLinks Zaanstad heeft er ook een geschreven verslag van gemaakt, met linkjes naar de verschillende presentaties.
Wilt u de hele video bekijken? Deze start – na enig oponthoud – rond minuut 8.

Sprekers (met ‘ongeveer’ de tijd dat zij aan het woord komen):

Suzanne Kröger – Tweede Kamerlid GroenLinks: 10:45
Nicole van der Waart – Statenlid GroenLinks: 26:10
Wilfred Eleveld – Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: 34:45
Ingrid Zandt – GGD Kennemerland: 46:19
Wessel Breunesse – wethouder Zaanstad: 1:00.00
Winnie de Wit – SOS Zaanstreek: 1:17:00

 

Dien zienswijze tegen groei in!

Wie nu al last heeft van het vliegverkeer van Schiphol, doet er goed aan nog voor donderdag 25 februari a.s. de bezwaren tegen verdere groei kenbaar te maken aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft onlangs de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend die – net als de Luchtvaartnota 2020-2050 – in groei voorziet.
Ervaart u nu al overlast? Dien dan uiterlijk 24 februari een zienswijze hiertegen in.

Er staan twee zienswijzen hieronder, een lange en een korte. Ook staat er een meer persoonlijke onder Zelf iets doen. Bij alle voorbeeldbrieven kunt u, uw eigen standpunten toevoegen, maar u kunt hem ook zo insturen. Wel aanvullen met de datum en uw eigen gegevens onderaan.

Belangrijk:

 • Let wel: dien het vóór donderdag 25 februari a.s. in.
 • Vergeet niet de datum en afzender in te vullen.
 • Sla het document op, voordat u het digitaal verstuurt, zo heeft u voor uzelf een kopie van uw bezwaar.
 • Stuurt u het via de post? Doe het maandag 22, dinsdag 23 of woensdag 24 februari a.s. en doe het voor de zekerheid ‘aangetekend’.
 • Via deze link komt u op de  site van de overheid waar u meer informatie vindt en u uw (digitale) zienswijze kunt indienen.

Kent u mensen in uw omgeving die ook overlast van Schiphol hebben? Wijs hen dan op de mogelijkheid om snel nog een zienswijze in te dienen.

Wilt u op de hoogte te blijven van onze strijd voor minder Schiphol-overlast? Schrijf dan in op onze Nieuwsbrief.

Schipholoverlast? Zienswijze – lang!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de plannen voor de luchtruimherziening.

De plannen voor de luchtruimherziening komen erop neer dat verdere groei van de luchtvaart wordt gefaciliteerd. Dit is – zeker in deze tijd – onacceptabel.

U heeft zich als minister te houden aan de Nederlandse Grondwet (artikel 21) die stelt dat de zorg van de overheid gericht is op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ Ofwel: u heeft een zorgplicht. De Luchtruimherziening is enkel gericht op het efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim (lees: verdere groei mogelijk maken). Uit niets blijkt dat u prioriteit geeft aan mijn welzijn.

Bovendien zijn de plannen zo onduidelijk en vaag dat het onmogelijk is om een goed beeld te krijgen van de effecten van de plannen op mijn situatie.

Mijn bezwaren zijn de volgende:

 1. U dient zich te richten op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu en de mens en natuur centraal te stellen in uw plannen en handelen. Vliegverkeer tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan. Het zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen en gaat ten koste van waardevolle natuur-, stilte- en Natura 2000-gebieden.
 2. Nut en noodzaak van verdere groei van de luchtvaart en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport (LA) zijn tot op heden onvoldoende aangetoond. Vanwege de klimaat- én corona crisis is nut en noodzaak van dit nieuwe vliegveld gereduceerd tot nul. Bovendien zijn er bij de plannen voor opening van LA – door burgers aangetoonde – ernstige fouten gemaakt.
 3. Van een overheid mag je goed doordachte plannen verwachten. De Luchtvaartnota 2020-2050 van december 2020 – de basis voor deze Luchtruimherziening – is achterhaald en het ontbreekt aan een duidelijk verwoorde, op grondige probleemanalyse gebaseerde, samenhangende visie. De kritiek op de Luchtvaartnota was dan ook niet mals en er staan nog vele vragen open. Pas nadat deze Luchtvaartnota fundamenteel herzien is, kan er een goede Luchtruimherziening komen.
 4. De Plan MER (Milieu Effect Rapportage) is ondermaats, niet correct en onvolledig. De MER dient alle milieueffecten van alle vliegroutes en varianten correct in beeld te brengen, gespecificeerd naar Natura-2000 gebied. En daar hebben wij er hier in de Zaanstreek nogal veel van. Ook de economische gevolgschade en milieueffecten van vliegen boven de 914 meter horen te worden meegenomen. De MER die nu voorligt is in strijd met de eisen vanuit de Tweede Kamer, Commissie MER en de Wet Natuurbescherming. Ik verzoek u om aan te geven waarom u niet aan de eisen voldoet een volledige en correcte MER op te stellen en daarbij de onderliggende documenten vrijgeeft.
 5. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het volstrekt onduidelijk is welke concrete gevolgen deze Luchtruimherziening heeft voor mijn leefomgeving en mijn welzijn. De Polderbaan wordt super preferent, en het is hier nu al onleefbaar. Een zienswijze moeten indienen, terwijl er nog niets concreets te ‘zien’ is: is dat nog behoorlijk bestuur?!
  Graag transparant handelen, de effecten van de voorgenomen maatregelen eerst ophelderen en concretiseren, zodat wij weten waar wij onderwonenden eigenlijk een zienswijze op geven. Ondertussen dient de reactietermijn verlengd te worden tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 6. Tevens ben ik het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het thema Lelystad Airport (LA) door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Het openen van LA betekent  niet, zoals u lang heeft beweerd, dat Schiphol ontlast zou worden. Nee, het betekent juist dat meer ‘widebody’ toestellen  Schiphol zullen aandoen, dus zullen wij geconfronteerd worden met meer geluidsoverlast en meer ziekmakende uitstoot. Ik verzoek u dan ook de reactie termijn te verlengen tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 7. Ik verzoek de u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.
 8. Ik verzoek u om te inventariseren welke vragen (inclusief WOB-verzoeken) t.a.v. Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening bij u nog openstaan. Dit zijn vragen die niet, onvolledig of foutief zijn beantwoord. Ik verzoek u tevens om deze openstaande vragen openbaar te maken en door te spelen naar de onder punt 7 genoemde onafhankelijke partij, zodat deze partij kan toezien op een correcte en transparante afhandeling volgens de geldende wet- en regelgeving.
 9. Ik wil graag van u horen welke concrete en harde randvoorwaarden er komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren.
 10. Ik verzoek u om alleen uitspraken in de media of in informatiebijeenkomsten te doen die gebaseerd zijn op feiten en waarheden. Verder vraag ik u om uitspraken die u heeft gedaan, die niet aan deze criteria voldoen, alsnog te rectificeren.

Tenslotte verzoek ik u de gestelde vragen en opmerkingen één voor één te beantwoorden in uw reactienota.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats

Schipholoverlast? Zienswijze – kort!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Luchtvaart brengt veel mogelijkheden met zich mee en is zonder meer belangrijk geweest voor onze economie. Maar de intensiteit waarmee tegenwoordig gevlogen wordt, brengt ook verantwoordelijkheden mee richting alle wezens (mensen, dieren, planten) die voor hun welzijn afhankelijk zijn van schone lucht, een gezonde leefomgeving en een afwisselende natuur. Daarom zou respect voor deze medegebruikers voorop moeten staan bij de vraag hoe met ons luchtruim om te gaan. Toch tref ik het woord respect niet aan in alle teksten; er wordt alleen maar gesproken over doelen en belangen, zoals vergroting van de capaciteit, meer efficiëntie, verduurzaming, Militaire Missie Effectiviteit. Blijkbaar is er vanuit de luchtvaart nauwelijks oog voor de belangen van de burgers die de gevolgen ondervinden.

Ik vind dat er heel concreet harde randvoorwaarden moeten komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren. En op basis van die randvoorwaarden moet er een beoordeling (Plan-MER) komen, waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen. In deze luchtruim-herindeling ligt veel te veel de nadruk op groei van de luchtvaart. Daar maak ik ernstig bezwaar tegen.

Graag wil ik hier mijn belangrijkste bezwaren tegen de Voorkeursbeslissing duidelijk maken:

 1. De luchtvaart zit in een zeer diepe crisis. De huidige situatie vraagt om zelfreflectie en nadenken over de vraag hoe de nieuwe economie eruit kan zien na COVID-19. Ik mis in de plannen een goede analyse hoe met de grote actuele problemen en uitdagingen moet worden omgegaan. Voorbeelden zijn: klimaat, covid-19, volksgezondheid, luchtkwaliteit, inzet van meer snelle treinen, minder zakenreizen. Dit plan gaat ervan uit, dat alles straks weer op de oude voet doorgaat. Daardoor schiet het plan naar mijn mening ernstig tekort en is het nu al achterhaald.
 2. Vliegtuigen stoten stikstof uit. Maar het rare is dat u de uitstoot van stikstof boven 815 m niet meeneemt. Dat kan natuurlijk niet! Boven deze hoogte wordt het grootste deel van de stikstof uitgestoten. Al in 2019 hebt u de Tweede Kamer beloofd dit te veranderen. Wat is er sinds dat moment gedaan? Zonder goede en betrouwbare berekeningen en zonder een Plan-MER die de gevolgen echt in beeld brengt, kan en mag dit plan niet verder.
 3. Tot slot verzoek ik u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats

24 februari digitale bijeenkomst Schiphol & Zaanstreek

SOS Zaanstreek en GroenLinks Zaanstad organiseren woensdag 24 februari a.s. van 16.00 tot 17.30 uur een online bijeenkomst over de plannen voor Schiphol.

Meepraten kan! Mail soszaanstreek@gmail.com om je op te geven.

Sprekers:

Na korte inleidingen gaan we in gesprek over wat Schiphol de Zaanstreek gaat brengen.

De Rijksoverheid geeft d.m.v. de onlangs gepubliceerde nota’s aan, dat er groeimogelijkheden zijn. De plannen zoals die er nu uitzien betekenen een super preferente Polderbaan 2.0, waarbij i.p.v. de ‘normale’ 50 vluchten per uur, er nog 20 extra per uur bijkomen. Dus elke 70 seconden een vliegtuig over Krommenie en Assendelft.

 • Luchtvaartnota 2020-2050, gaat uit van groei
 • Luchtruimherzieningsnota, voorziet in Polderbaan 2.0, een 3km brede luchtvaartsnelweg, waarvan nog niet duidelijk is waar deze precies komt te liggen.

 

Saense Onderwonenden Schiphol wenst: rust in de lucht in 2021!

Afbeelding van Engin Akyurt via Pixabay.

De Saense Onderwonden Schiphol gaat het nieuwe jaar weer strijdbaar tegemoet! Dankzij de reguliere overleggen met de Schiphol-wethouder van Zaanstad komen we wel vooruit, maar oei,oei,oei wat zijn dat kleine stapjes.
Zaanstad is de 16e gemeente van Nederland qua omvang, maar zolang Zaanstad nog niet eens genoemd wordt als last hebben van hetzij Polderbaan, hetzij Zwanenburgbaan, dan is er voor onze vertegenwoordigers nog veel werk aan de winkel…

Op de site van Schiphol,  waarin zij de overlast beschrijven van het wonen bij de verschillende landingsbanen, staan allerlei gemeenten genoemd – waaronder Wormerland – maar Zaanstad???? En dat terwijl wij hier twee snelwegen boven onze hoofden hebben, waar maar liefst 42% van alle vluchten op de luchthaven over worden afgehandeld…

Zaanstad – met Polderbaan èn Zwanenburgbaan – waar 42% van alle vluchten van en naar Schiphol overheen denderen – wordt op de site van de luchthaven niet eens genoemd!

schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/woon-ik-onder-een-vliegroute/

…en als je dan ziet dat juist bij Zaanstad al die noordelijke routes bij elkaar komen…

Aanstaande routewijziging funest voor Krommenie

Na 8 januari wordt er door de landelijke overheid een besluit genomen over een andere manier van vanuit het westen aanvliegen op de Polderbaan.
Er zal dan een wijdere bocht om Uitgeest heen genomen worden, waardoor de vliegtuigen dichter op Zaanstad-Noord zullen vliegen.

Dat ziet er dan zo uit:

…of het nou optie A of optie B wordt – Zaanstad-Noord is de klos…

Er is over deze aanstaande wijziging overleg met wethouders van de betreffende gemeenten geweest. Namens Zaanstad heeft wethouder Wessel Bruinesse negatief geadviseerd, aangezien er voor bewoners van Zaanstad negatieve gevolgen zullen zijn. En die zijn toch al ernstig gehinderd. Het zal niet verbazen dat de andere gemeenten positief reageerden, aangezien zij positieve effecten kunnen verwachten. In het advies worden al deze stemmen verwoord, en uiteindelijk is het aan de minister om een besluit te nemen.