Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol

Schiphol-wethouder Wessel Breunesse stuurde op 18 februari j.l. de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang m.b.t. de luchthaven.

De SOS is blij dat Zaanstad met deze brief voor het eerst een duidelijk andere houding ten opzichte van Schiphol inneemt, en meer gaat denken vanuit haar geplaagde bewoners.
Het leed dat door de twee banen over Zaanstad-Noord wordt veroorzaakt, is dan ook groot. Een bewoner van Assendelft noemde de overlast tijdens een vergadering van het Wijkoverleg Assendelft in januari ‘gewoon misdadig’.

Enige citaten uit deze raadsbrief:

In het coalitieakkoord 2020-2022 De molen op de wind zetten spreekt het college van Zaanstad uit dat zij zich er voor inzet dat Schiphol in ieder geval tot 2023 niet groeit en dat zij dit standpunt actief uit zal dragen. Zaanstad blijft er dan ook op aandringen dat Schiphol tot 2023 pas op de plaats maakt. Zeker omdat er nu nog geen inzicht is op welke manier de overlast teruggebracht gaat worden en er bovendien nog een nieuwe systematiek wordt ontwikkeld om de hinder in kaart te brengen.

De Minister is (..) een onderzoek gestart naar een nieuw meet- en rekenstelsel dat beter aansluit bij de beleving van omwonenden (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid).

Tot het zover is wil Zaanstad de Explane-app als voorbeeld van citizens science bij haar inwoners onder de aandacht brengen. Deze app is ontwikkeld voor SchipholWatch, een groep bewoners uit Amstelveen en Aalsmeer. Met de app kan het geluid van afzonderlijke vliegtuigen worden gemeten. De meetresultaten van deze app zijn online in te zien. Per plaats/postcode en per tijdsperiode kan de gemiddelde vlieghoogte en het gemiddeld gemeten piekgeluid worden bekeken. De meetresultaten kunnen niet worden gebruikt voor handhaving. De raad zal één keer per jaar met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de meetresultaten van de app.

Hinderbeleving is ook onderdeel van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid. De belevingvan hinder hangt nauw samen met de gezondheid. Om hier meer inzicht in te krijgen is voorgesteld dat alle GGD’s in Nederland in hun vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor vragen opnemen over Schiphol. Wanneer overal dezelfde gestandaardiseerde vragen worden gesteld, ontstaat een goed beeld van de hinderbeleving van vliegtuiglawaai in Nederland en de relatie met de gezondheid.

Zaanstad zal in de Uitvoeringsagenda van de Gezondheidsvisie aandacht besteden aan de invloed van Schiphol op de gezondheid. De uitvoeringsagenda zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 de besluitvorming ingaan.

Aan het eind van de raadsbrief zijn de volgende van toepassing zijnde linkjes opgenomen:

Schiphol Vernieuwd Verbinden, evaluatie Omgevingsraad Schiphol, dec 2019
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2019/12/Schiphol-Vernieuwd-Verbinden-Evaluatie-en-tussentijds-advies-governance-en-participatie.pdf
Kamerbrief Ontwikkeling Schiphol, 5 juli 2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/ontwikkeling-schiphol-en-hoofdlijnen-luchtvaartnota
Rapport Remkes: stikstofdepositie en luchtvaart
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/14/kamerbrief-aanbieding-advies-luchtvaartsector-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek
Stand van zaken en rapporten Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25681&did=2019D52752
Explane-app
https://reports.explane.org (heeft even tijd nodig om te laden) en https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/samen-geluid-meten (staat onderaan)
RIVM-rapporten ultrafijnstof
https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid
Herindeling luchtruim en luchtvaartnota
www.luchtvaartindetoekomst.nl
Staat van Schiphol 2019
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2020/02/07/staat-van-schiphol-2019

Laatste verandering: