Schipholoverlast? Zienswijze – kort!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Luchtvaart brengt veel mogelijkheden met zich mee en is zonder meer belangrijk geweest voor onze economie. Maar de intensiteit waarmee tegenwoordig gevlogen wordt, brengt ook verantwoordelijkheden mee richting alle wezens (mensen, dieren, planten) die voor hun welzijn afhankelijk zijn van schone lucht, een gezonde leefomgeving en een afwisselende natuur. Daarom zou respect voor deze medegebruikers voorop moeten staan bij de vraag hoe met ons luchtruim om te gaan. Toch tref ik het woord respect niet aan in alle teksten; er wordt alleen maar gesproken over doelen en belangen, zoals vergroting van de capaciteit, meer efficiëntie, verduurzaming, Militaire Missie Effectiviteit. Blijkbaar is er vanuit de luchtvaart nauwelijks oog voor de belangen van de burgers die de gevolgen ondervinden.

Ik vind dat er heel concreet harde randvoorwaarden moeten komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren. En op basis van die randvoorwaarden moet er een beoordeling (Plan-MER) komen, waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen. In deze luchtruim-herindeling ligt veel te veel de nadruk op groei van de luchtvaart. Daar maak ik ernstig bezwaar tegen.

Graag wil ik hier mijn belangrijkste bezwaren tegen de Voorkeursbeslissing duidelijk maken:

 1. De luchtvaart zit in een zeer diepe crisis. De huidige situatie vraagt om zelfreflectie en nadenken over de vraag hoe de nieuwe economie eruit kan zien na COVID-19. Ik mis in de plannen een goede analyse hoe met de grote actuele problemen en uitdagingen moet worden omgegaan. Voorbeelden zijn: klimaat, covid-19, volksgezondheid, luchtkwaliteit, inzet van meer snelle treinen, minder zakenreizen. Dit plan gaat ervan uit, dat alles straks weer op de oude voet doorgaat. Daardoor schiet het plan naar mijn mening ernstig tekort en is het nu al achterhaald.
 2. Vliegtuigen stoten stikstof uit. Maar het rare is dat u de uitstoot van stikstof boven 815 m niet meeneemt. Dat kan natuurlijk niet! Boven deze hoogte wordt het grootste deel van de stikstof uitgestoten. Al in 2019 hebt u de Tweede Kamer beloofd dit te veranderen. Wat is er sinds dat moment gedaan? Zonder goede en betrouwbare berekeningen en zonder een Plan-MER die de gevolgen echt in beeld brengt, kan en mag dit plan niet verder.
 3. Tot slot verzoek ik u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats

24 februari digitale bijeenkomst Schiphol & Zaanstreek

SOS Zaanstreek en GroenLinks Zaanstad organiseren woensdag 24 februari a.s. van 16.00 tot 17.30 uur een online bijeenkomst over de plannen voor Schiphol.

Meepraten kan! Mail soszaanstreek@gmail.com om je op te geven.

Sprekers:

Na korte inleidingen gaan we in gesprek over wat Schiphol de Zaanstreek gaat brengen.

De Rijksoverheid geeft d.m.v. de onlangs gepubliceerde nota’s aan, dat er groeimogelijkheden zijn. De plannen zoals die er nu uitzien betekenen een super preferente Polderbaan 2.0, waarbij i.p.v. de ‘normale’ 50 vluchten per uur, er nog 20 extra per uur bijkomen. Dus elke 70 seconden een vliegtuig over Krommenie en Assendelft.

 • Luchtvaartnota 2020-2050, gaat uit van groei
 • Luchtruimherzieningsnota, voorziet in Polderbaan 2.0, een 3km brede luchtvaartsnelweg, waarvan nog niet duidelijk is waar deze precies komt te liggen.

 

Saense Onderwonenden Schiphol wenst: rust in de lucht in 2021!

Afbeelding van Engin Akyurt via Pixabay.

De Saense Onderwonden Schiphol gaat het nieuwe jaar weer strijdbaar tegemoet! Dankzij de reguliere overleggen met de Schiphol-wethouder van Zaanstad komen we wel vooruit, maar oei,oei,oei wat zijn dat kleine stapjes.
Zaanstad is de 16e gemeente van Nederland qua omvang, maar zolang Zaanstad nog niet eens genoemd wordt als last hebben van hetzij Polderbaan, hetzij Zwanenburgbaan, dan is er voor onze vertegenwoordigers nog veel werk aan de winkel…

Op de site van Schiphol,  waarin zij de overlast beschrijven van het wonen bij de verschillende landingsbanen, staan allerlei gemeenten genoemd – waaronder Wormerland – maar Zaanstad???? En dat terwijl wij hier twee snelwegen boven onze hoofden hebben, waar maar liefst 42% van alle vluchten op de luchthaven over worden afgehandeld…

Zaanstad – met Polderbaan èn Zwanenburgbaan – waar 42% van alle vluchten van en naar Schiphol overheen denderen – wordt op de site van de luchthaven niet eens genoemd!

schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/woon-ik-onder-een-vliegroute/

…en als je dan ziet dat juist bij Zaanstad al die noordelijke routes bij elkaar komen…

Aanstaande routewijziging funest voor Krommenie

Na 8 januari wordt er door de landelijke overheid een besluit genomen over een andere manier van vanuit het westen aanvliegen op de Polderbaan.
Er zal dan een wijdere bocht om Uitgeest heen genomen worden, waardoor de vliegtuigen dichter op Zaanstad-Noord zullen vliegen.

Dat ziet er dan zo uit:

…of het nou optie A of optie B wordt – Zaanstad-Noord is de klos…

Er is over deze aanstaande wijziging overleg met wethouders van de betreffende gemeenten geweest. Namens Zaanstad heeft wethouder Wessel Bruinesse negatief geadviseerd, aangezien er voor bewoners van Zaanstad negatieve gevolgen zullen zijn. En die zijn toch al ernstig gehinderd. Het zal niet verbazen dat de andere gemeenten positief reageerden, aangezien zij positieve effecten kunnen verwachten. In het advies worden al deze stemmen verwoord, en uiteindelijk is het aan de minister om een besluit te nemen.

Fopsessies Schiphol: strakke SOS-actie!

De Saense Onderwonenden Schiphol hield dinsdagmiddag 29 september 2020 een geslaagde protestactie tegen de ‘minder-hinder-sessies’ die Schiphol daar ’s middags in het Wapen van Assendelft organiseerde.

Onder die te verminderen hinder verstaan wij: de enorme herrie, de slapeloosheid door de nachtvluchten, de gevoelens van onveiligheid en de uitstoot van roet en (ultra) fijnstof. Voor wat het inperken van  alle deze dingen betreft, is Schiphol al decennia lang een notoir onbetrouwbare buurman te noemen. Al 35 jaar wordt ons omwonenden zowel groei als minder hinder beloofd (een ieder die dit voor elkaar kan krijgen, lijkt mij een tovenaar).
Maar kwam van die minder hinder ooit iets terecht
? De hinder is in de wijde omtrek van Schiphol de laatste 5 jaar enorm toegenomen. Met name Zaanstad-Noord is zwaar getroffen, zo heeft Assendelft inmiddels 87% (ernstig) gehinderden. Daarmee vormt dit vliegveld inmiddels een gevaar voor de volksgezondheid.

Praten met de sector is zinloos – actie richting politiek loont!

 

De SOS praat uit principe niet met afgevaardigden van Schiphol of de Luchtverkeersleiding Nederland (LVN) – het is verspilling van onze kostbare tijd. Het lijkt erop dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de vliegtuigindustrie onvoorwaardelijk steunt, en dat er geen oog is voor wat die industrie omwonenden aandoet. Volksgezondheid is totaal ondergeschikt gemaakt aan de belangen van iets wat gewoon ‘een soort busbedrijf’ is, alleen is het geen busstation waar allemaal mensen overstappen, maar een vliegveld. Van echte participatie is nooit sprake is geweest – CROS, Alders-tafel, bleken allemaal nep-participatie, want omwonenden kregen nooit minder overlast, terwijl Schiphol altijd kreeg wat het wilde, n.l. GROEI.

Praten met politieke vertegenwoordigers Zaanstad

Eind 2018 werd mij verteld dat Schiphol in de gemeenteraad van Zaanstad ‘totaal niet leefde’. Bij de presentatie van het nieuwe college  in de zomer van 2018 had ik al geprobeerd de overlast uit Assendelft over het voetlicht te brengen, en na lang aandringen volgden er enige gesprekken met Hans Krieger (VVD). Ook nam ik contact op met de raadsgriffie van Zaanstad om te vragen hoe ik de raadsleden zou kunnen voorlichten over onze problemen. Daar kwam december 2018 een Rondetafelgesprek uit voort, en op 16 april 2019 sprak ik in bij het Zaanstad Beraad.

Het is naar mijn idee erg van belang,  wanneer burgers hun stem laten horen in de raad. Partijen die zich al bewust waren van het probleem, krijgen daarmee ondersteuning van onderaf. En daarnaast open je, als betrokken burger, de ogen van de andere raadsleden door hen informatie te verschaffen, over zaken waar ze nog geen weet van hadden.

Door een crisis in de VVD was de portefeuille van Schiphol-wethouder in de zomer van 2019 lang onbezet, terwijl er op het gebied van de luchtvaart heel veel speelde. Gelukkig stapte daarna GroenLinks (GL) in het college  en kregen wij Wessel Breunesse van GL als gesprekspartner.
Inmiddels hebben wij 3x per jaar regulier overleg met deze Schiphol-wethouder, terwijl er bij 1 daarvan tevens de portefeuille-houder van de GGD – Songul Mutluer (PvdA) – aanschuift.
In mei 2019 werd de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol – opgericht als een werkgroep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

Aangenomen moties, waarnaar gehandeld moet worden

Een vergaande motie in de raad van Zaanstad – ingediend op 28 mei 2019 door GroenLinks, ROSA, Partij van de Dieren, SP, D66, PvdA, CU – werd die avond aangenomen. De inhoud:

 • tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol;
 • uitdragen hiervan in Zaanstad en alle relevante luchtvaartgremia;
 • afschaffing van de nachtvluchten;
 • met BRS-partners kijken hoe goedkope vakantievluchten te beperken;
 • promoten tot 750 km per trein afleggen in plaats van met het vliegtuig.

Op 20 juni 2019 werd er nog een motie aangenomen van het CDA en de Partij van de Dieren, die gaat over het meten van geluid, een onderwerp dat nog niet voorkwam in de visie getiteld Samen werken aan een gezond Zaanstad:

 • De gezondheidsaspecten van de geluidsproductie van het vliegverkeer boven Zaanstad op te nemen in de uitvoeringsagenda die op de Gezondheidsvisie ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ (deze visie is inmiddels door het College vastgesteld).
 • Zich te vergewissen van de positie van Zaanstad binnen voornoemde initiatieven van de Minister van I&W en de Omgevingsraad om vervolgens de raad daarover te informeren en consulteren, voordat de uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ wordt vastgesteld.
 • Aangaande het beoogde onafhankelijke fijnmazige meetnetwerk rondom Schiphol een actieve samenwerking te zoeken met de besturen van belanghebbende buurgemeenten van Zaanstad en de provincie N-H, om zodoende tot goede afstemming, en dus optimale meetgegevens te komen.
 • Te anticiperen op aanstaande herindeling van het luchtruim rondom Schiphol om zodoende de belangen van Zaanstad optimaal te kunnen behartigen.
 • De raad voor de behandeling van de eerstvolgende begroting te informeren over eventuele kosten die gemoeid zijn met een volwaardige deelname aan de acties van het Ministerie I&W en de Schipholraad.
Volgende stap: acteren richting Provincie

Nadat het overleg met de gemeente Zaanstad op reguliere basis tot stand was gekomen, viel het ons op dat er vanuit de Provincie Noord-Holland zelden of nooit iets over de nationale luchthaven werd gehoord.

Burgers voorlichten – en liefst activeren

Maar even belangrijk als het bewerken van gemeentebestuurders en politici, vinden wij de voorlichting aan de inwoners van Zaanstad, zie ook onze flyer.

Petitie: stel voorwaarden aan steun luchtvaart

Op 19 maart startten vijf bewonersgroepen – waaronder de Saense Onderwonenden Schiphol – met een petitie om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen. De vijf bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan en SchipholWatch.

De steun moet volgens de vijf alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot. Lees “Petitie: stel voorwaarden aan steun luchtvaart” verder

Voorlichting SOS 8 juni ipv 6 april

Maandagavond 6 april zouden – bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan – Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS.

In verband met de Coronacrisis is dit voorlichtingsmoment voorlopig verplaatst naar maandagavond 8 juni.

Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol

Schiphol-wethouder Wessel Breunesse stuurde op 18 februari j.l. de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang m.b.t. de luchthaven.

De SOS is blij dat Zaanstad met deze brief voor het eerst een duidelijk andere houding ten opzichte van Schiphol inneemt, en meer gaat denken vanuit haar geplaagde bewoners.
Het leed dat door de twee banen over Zaanstad-Noord wordt veroorzaakt, is dan ook groot. Een bewoner van Assendelft noemde de overlast tijdens een vergadering van het Wijkoverleg Assendelft in januari ‘gewoon misdadig’.

Lees “Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol” verder

SOS 6 april bij Dorpscontact Westzaan

Maandagavond 6 april a.s. komen bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol.

Vergaderingen van de commissie Dorpscontact Westzaan zijn openbaar en vinden elke eerste maandag van de maand plaats van 20 tot 21:30 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys. Toegang vrij.