Schipholoverlast? Zienswijze – lang!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de plannen voor de luchtruimherziening.

De plannen voor de luchtruimherziening komen erop neer dat verdere groei van de luchtvaart wordt gefaciliteerd. Dit is – zeker in deze tijd – onacceptabel.

U heeft zich als minister te houden aan de Nederlandse Grondwet (artikel 21) die stelt dat de zorg van de overheid gericht is op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ Ofwel: u heeft een zorgplicht. De Luchtruimherziening is enkel gericht op het efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim (lees: verdere groei mogelijk maken). Uit niets blijkt dat u prioriteit geeft aan mijn welzijn.

Bovendien zijn de plannen zo onduidelijk en vaag dat het onmogelijk is om een goed beeld te krijgen van de effecten van de plannen op mijn situatie.

Mijn bezwaren zijn de volgende:

 1. U dient zich te richten op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu en de mens en natuur centraal te stellen in uw plannen en handelen. Vliegverkeer tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan. Het zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen en gaat ten koste van waardevolle natuur-, stilte- en Natura 2000-gebieden.
 2. Nut en noodzaak van verdere groei van de luchtvaart en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport (LA) zijn tot op heden onvoldoende aangetoond. Vanwege de klimaat- én corona crisis is nut en noodzaak van dit nieuwe vliegveld gereduceerd tot nul. Bovendien zijn er bij de plannen voor opening van LA – door burgers aangetoonde – ernstige fouten gemaakt.
 3. Van een overheid mag je goed doordachte plannen verwachten. De Luchtvaartnota 2020-2050 van december 2020 – de basis voor deze Luchtruimherziening – is achterhaald en het ontbreekt aan een duidelijk verwoorde, op grondige probleemanalyse gebaseerde, samenhangende visie. De kritiek op de Luchtvaartnota was dan ook niet mals en er staan nog vele vragen open. Pas nadat deze Luchtvaartnota fundamenteel herzien is, kan er een goede Luchtruimherziening komen.
 4. De Plan MER (Milieu Effect Rapportage) is ondermaats, niet correct en onvolledig. De MER dient alle milieueffecten van alle vliegroutes en varianten correct in beeld te brengen, gespecificeerd naar Natura-2000 gebied. En daar hebben wij er hier in de Zaanstreek nogal veel van. Ook de economische gevolgschade en milieueffecten van vliegen boven de 914 meter horen te worden meegenomen. De MER die nu voorligt is in strijd met de eisen vanuit de Tweede Kamer, Commissie MER en de Wet Natuurbescherming. Ik verzoek u om aan te geven waarom u niet aan de eisen voldoet een volledige en correcte MER op te stellen en daarbij de onderliggende documenten vrijgeeft.
 5. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het volstrekt onduidelijk is welke concrete gevolgen deze Luchtruimherziening heeft voor mijn leefomgeving en mijn welzijn. De Polderbaan wordt super preferent, en het is hier nu al onleefbaar. Een zienswijze moeten indienen, terwijl er nog niets concreets te ‘zien’ is: is dat nog behoorlijk bestuur?!
  Graag transparant handelen, de effecten van de voorgenomen maatregelen eerst ophelderen en concretiseren, zodat wij weten waar wij onderwonenden eigenlijk een zienswijze op geven. Ondertussen dient de reactietermijn verlengd te worden tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 6. Tevens ben ik het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het thema Lelystad Airport (LA) door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Het openen van LA betekent  niet, zoals u lang heeft beweerd, dat Schiphol ontlast zou worden. Nee, het betekent juist dat meer ‘widebody’ toestellen  Schiphol zullen aandoen, dus zullen wij geconfronteerd worden met meer geluidsoverlast en meer ziekmakende uitstoot. Ik verzoek u dan ook de reactie termijn te verlengen tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 7. Ik verzoek de u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.
 8. Ik verzoek u om te inventariseren welke vragen (inclusief WOB-verzoeken) t.a.v. Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening bij u nog openstaan. Dit zijn vragen die niet, onvolledig of foutief zijn beantwoord. Ik verzoek u tevens om deze openstaande vragen openbaar te maken en door te spelen naar de onder punt 7 genoemde onafhankelijke partij, zodat deze partij kan toezien op een correcte en transparante afhandeling volgens de geldende wet- en regelgeving.
 9. Ik wil graag van u horen welke concrete en harde randvoorwaarden er komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren.
 10. Ik verzoek u om alleen uitspraken in de media of in informatiebijeenkomsten te doen die gebaseerd zijn op feiten en waarheden. Verder vraag ik u om uitspraken die u heeft gedaan, die niet aan deze criteria voldoen, alsnog te rectificeren.

Tenslotte verzoek ik u de gestelde vragen en opmerkingen één voor één te beantwoorden in uw reactienota.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats

Laatste verandering: