Bezwaar tegen groei indienen

Dien vóór a.s. donderdag 25 februari 2021 bezwaar in – een zienswijze -tegen de groei die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor ons in petto heeft.

Dat kan digitaal – is ons wel wat lastig gemaakt – via deze link, en anders: print een van de voorbeeldbrieven uit, en doe hem begin van de week aangetekend op de post.

Het laatste voorbeeld van zo’n brief met een zienswijze op het louter groeidenken in de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening vindt u hieronder. Vul wel nog de datum en de afzender in!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de plannen voor de luchtruimherziening.

De plannen voor de luchtruimherziening komen erop neer dat verdere groei van de luchtvaart wordt gefaciliteerd. Dit is – zeker in deze tijd – onacceptabel.

Zorgplicht voor Nederlandse burgers
Het doen groeien van de luchtvaart is klimaattechnisch gezien niet mogelijk. Verder getuigt het van onbehoorlijk bestuur, omdat dit onaanvaardbare hinder voor bewoners veroorzaakt. Het is niet verantwoord om bewoners in Noord-Holland op deze manier bloot te stellen aan nog meer overlast van vliegtuigen. Het getuigt van verwaarlozing van uw burgers, en is in strijd met artikel 21 van de grondwet. Dit artikel verplicht de overheid ervoor te zorgen dat burgers ‘goed kunnen wonen’.

Onleefbaar Noord-Holland: hoe zit het met woningbouw?
De regeling hinderbeperking die nu door uw Ministerie is bedacht, heeft tot gevolg dat een aanzienlijk deel van Noord-Holland wordt geteisterd door een constante stroom van vliegtuigen. Door een toename van vluchten van en naar de preferente Polderbaan, zal er dan in een groot deel van Noord-Holland meer dan iedere minuut een vliegtuig laag overvliegen.
Met een dergelijke geluidsbelasting en slaapverstoring is recreëren daar dan niet meer mogelijk en wonen al helemaal niet. Woningbouw wordt in die gebieden onmogelijk gemaakt, terwijl er een enorme woningbouwopgave ligt.

Krimp in plaats van groei, geen overstappers meer
Ik vraag u de luchtvaart terug te brengen tot 360.000 vliegbewegingen, zijnde het aantal vliegtuigen waarvan bekend is dat het voor Nederland belangrijke vluchten zijn.
Die andere vluchten zijn namelijk HUB-vluchten, met slechts overstappers. Door hen Nederland aan te laten doen – hier alleen landen en weer opstijgen – brengen zij veel meer schade toe – slaapverstoring, ongezonde vliegtuig-uitstoot – dan dat zij ons economisch iets opleveren.

Wetenschap zegt: milieu gaat eraan door groei luchtvaart
Neemt u alstublieft nog eens goed kennis van wetenschappers die over het gezondheids- en klimaatprobleem m.b.t. de luchtvaart schrijven.
Het is belangrijke feitenkennis – op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Zo waarschuwde professor Paul Peeters, lector duurzame luchtvaart aan toerismehogeschool NHTV, ons al in 2017! over de milieugevolgen van de mondiale reislust. Zie Het Parool van 16 november 2017. Ik hoop toch echt dat u van zijn onderzoek op de hoogte bent? Schiphol draagt maar 1 procent bij aan de Nederlandse economie. Peeters: ‘Het is merkwaardig dat klimaateffecten van luchtvaart niet in de groeidiscussie worden meegenomen. Het besluit om Schiphol, Lelystad en de andere vliegvelden te laten groeien, heeft decennialang gevolgen voor het milieu.’ En die milieuschade, mevrouw de Minister, daar moeten de toekomstige generaties – mijn en uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – dan maar mee zien te leven?

Groei luchtvaart, groeidenken überhaupt: dodelijker zoönosen
Waar zouden wij zonder wetenschappers en virologen zijn, in deze Corona-pandemie? En ook zij wezen en wijzer erop: er zullen meer – en dodelijker – pandemieën ontstaan wanneer wij onze tegennatuurlijke leefwijze niet veranderen,
d.w.z. de luchtvaart niet inperken, maar ongebreideld laten groeien.

Mijn conclusie: u vertegenwoordigt met uw beleid geen Nederlands burgerbelang, slechts dat van de luchtvaartsector en (bijna) staatsbedrijf Schiphol zelf.

Kies voor de burgers die u gekozen hebben, en niet voor een industrie die deze burgers met alsmaar meer lawaai, CO2-uitstoot, (ultra)fijnstof en stikstof bestookt.

Naam

Adres

Laatste verandering: