Fopsessies Schiphol: strakke SOS-actie!

De Saense Onderwonenden Schiphol hield dinsdagmiddag 29 september 2020 een geslaagde protestactie tegen de ‘minder-hinder-sessies’ die Schiphol daar ’s middags in het Wapen van Assendelft organiseerde.

Onder die te verminderen hinder verstaan wij: de enorme herrie, de slapeloosheid door de nachtvluchten, de gevoelens van onveiligheid en de uitstoot van roet en (ultra) fijnstof. Voor wat het inperken van  alle deze dingen betreft, is Schiphol al decennia lang een notoir onbetrouwbare buurman te noemen. Al 35 jaar wordt ons omwonenden zowel groei als minder hinder beloofd (een ieder die dit voor elkaar kan krijgen, lijkt mij een tovenaar).
Maar kwam van die minder hinder ooit iets terecht
? De hinder is in de wijde omtrek van Schiphol de laatste 5 jaar enorm toegenomen. Met name Zaanstad-Noord is zwaar getroffen, zo heeft Assendelft inmiddels 87% (ernstig) gehinderden. Daarmee vormt dit vliegveld inmiddels een gevaar voor de volksgezondheid.

Praten met de sector is zinloos – actie richting politiek loont!

 

De SOS praat uit principe niet met afgevaardigden van Schiphol of de Luchtverkeersleiding Nederland (LVN) – het is verspilling van onze kostbare tijd. Het lijkt erop dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de vliegtuigindustrie onvoorwaardelijk steunt, en dat er geen oog is voor wat die industrie omwonenden aandoet. Volksgezondheid is totaal ondergeschikt gemaakt aan de belangen van iets wat gewoon ‘een soort busbedrijf’ is, alleen is het geen busstation waar allemaal mensen overstappen, maar een vliegveld. Van echte participatie is nooit sprake is geweest – CROS, Alders-tafel, bleken allemaal nep-participatie, want omwonenden kregen nooit minder overlast, terwijl Schiphol altijd kreeg wat het wilde, n.l. GROEI.

Praten met politieke vertegenwoordigers Zaanstad

Eind 2018 werd mij verteld dat Schiphol in de gemeenteraad van Zaanstad ‘totaal niet leefde’. Bij de presentatie van het nieuwe college  in de zomer van 2018 had ik al geprobeerd de overlast uit Assendelft over het voetlicht te brengen, en na lang aandringen volgden er enige gesprekken met Hans Krieger (VVD). Ook nam ik contact op met de raadsgriffie van Zaanstad om te vragen hoe ik de raadsleden zou kunnen voorlichten over onze problemen. Daar kwam december 2018 een Rondetafelgesprek uit voort, en op 16 april 2019 sprak ik in bij het Zaanstad Beraad.

Het is naar mijn idee erg van belang,  wanneer burgers hun stem laten horen in de raad. Partijen die zich al bewust waren van het probleem, krijgen daarmee ondersteuning van onderaf. En daarnaast open je, als betrokken burger, de ogen van de andere raadsleden door hen informatie te verschaffen, over zaken waar ze nog geen weet van hadden.

Door een crisis in de VVD was de portefeuille van Schiphol-wethouder in de zomer van 2019 lang onbezet, terwijl er op het gebied van de luchtvaart heel veel speelde. Gelukkig stapte daarna GroenLinks (GL) in het college  en kregen wij Wessel Breunesse van GL als gesprekspartner.
Inmiddels hebben wij 3x per jaar regulier overleg met deze Schiphol-wethouder, terwijl er bij 1 daarvan tevens de portefeuille-houder van de GGD – Songul Mutluer (PvdA) – aanschuift.
In mei 2019 werd de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol – opgericht als een werkgroep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

Aangenomen moties, waarnaar gehandeld moet worden

Een vergaande motie in de raad van Zaanstad – ingediend op 28 mei 2019 door GroenLinks, ROSA, Partij van de Dieren, SP, D66, PvdA, CU – werd die avond aangenomen. De inhoud:

  • tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol;
  • uitdragen hiervan in Zaanstad en alle relevante luchtvaartgremia;
  • afschaffing van de nachtvluchten;
  • met BRS-partners kijken hoe goedkope vakantievluchten te beperken;
  • promoten tot 750 km per trein afleggen in plaats van met het vliegtuig.

Op 20 juni 2019 werd er nog een motie aangenomen van het CDA en de Partij van de Dieren, die gaat over het meten van geluid, een onderwerp dat nog niet voorkwam in de visie getiteld Samen werken aan een gezond Zaanstad:

  • De gezondheidsaspecten van de geluidsproductie van het vliegverkeer boven Zaanstad op te nemen in de uitvoeringsagenda die op de Gezondheidsvisie ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ (deze visie is inmiddels door het College vastgesteld).
  • Zich te vergewissen van de positie van Zaanstad binnen voornoemde initiatieven van de Minister van I&W en de Omgevingsraad om vervolgens de raad daarover te informeren en consulteren, voordat de uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ wordt vastgesteld.
  • Aangaande het beoogde onafhankelijke fijnmazige meetnetwerk rondom Schiphol een actieve samenwerking te zoeken met de besturen van belanghebbende buurgemeenten van Zaanstad en de provincie N-H, om zodoende tot goede afstemming, en dus optimale meetgegevens te komen.
  • Te anticiperen op aanstaande herindeling van het luchtruim rondom Schiphol om zodoende de belangen van Zaanstad optimaal te kunnen behartigen.
  • De raad voor de behandeling van de eerstvolgende begroting te informeren over eventuele kosten die gemoeid zijn met een volwaardige deelname aan de acties van het Ministerie I&W en de Schipholraad.
Volgende stap: acteren richting Provincie

Nadat het overleg met de gemeente Zaanstad op reguliere basis tot stand was gekomen, viel het ons op dat er vanuit de Provincie Noord-Holland zelden of nooit iets over de nationale luchthaven werd gehoord.

Burgers voorlichten – en liefst activeren

Maar even belangrijk als het bewerken van gemeentebestuurders en politici, vinden wij de voorlichting aan de inwoners van Zaanstad, zie ook onze flyer.

Petitie: stel voorwaarden aan steun luchtvaart

Op 19 maart startten vijf bewonersgroepen – waaronder de Saense Onderwonenden Schiphol – met een petitie om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen. De vijf bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan en SchipholWatch.

De steun moet volgens de vijf alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot. Lees “Petitie: stel voorwaarden aan steun luchtvaart” verder

Voorlichting SOS 8 juni ipv 6 april

Maandagavond 6 april zouden – bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan – Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS.

In verband met de Coronacrisis is dit voorlichtingsmoment voorlopig verplaatst naar maandagavond 8 juni.

Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol

Schiphol-wethouder Wessel Breunesse stuurde op 18 februari j.l. de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang m.b.t. de luchthaven.

De SOS is blij dat Zaanstad met deze brief voor het eerst een duidelijk andere houding ten opzichte van Schiphol inneemt, en meer gaat denken vanuit haar geplaagde bewoners.
Het leed dat door de twee banen over Zaanstad-Noord wordt veroorzaakt, is dan ook groot. Een bewoner van Assendelft noemde de overlast tijdens een vergadering van het Wijkoverleg Assendelft in januari ‘gewoon misdadig’.

Lees “Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol” verder

SOS 6 april bij Dorpscontact Westzaan

Maandagavond 6 april a.s. komen bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol.

Vergaderingen van de commissie Dorpscontact Westzaan zijn openbaar en vinden elke eerste maandag van de maand plaats van 20 tot 21:30 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys. Toegang vrij.

15 Januari: presentatie SOS-werkgroep

Wie last heeft van het vliegverkeer van Schiphol en wil weten hoe de SOS-werkgroep – Saense Onderwonenden Schiphol – daarmee aan de slag gaat, kan woensdagavond 15 Januari naar de openbare vergadering van het Wijkoverleg Assendelft komen.
Er zal een presentatie van 10 minuten gegeven worden en na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanvang van de vergadering is 20 uur in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 aldaar. Toegang is vrij.