Moties Zaanstad

Op 28 mei 2019 werd een motie van GroenLinks, ROSA, Partij van de Dieren, SP, D66, PvdA, CU, aangenomen in de Zaanse raad. De motie houdt het volgende in:
 • tot minstens 2023 geen verdere groei vanSchiphol;
 • uitdragen hiervan in Zaanstad en alle relevante luchtvaartgremia;
 • afschaffing van de nachtvluchten;
 • met BRS-partners kijken hoe goedkope vakantievluchten te beperken;
 • promoten tot 750 km per trein afleggen in plaats van met het vliegtuig

De discussie hierover in de raad van Zaanstad is terug te zien, vanaf 2.26.45.

Op 20 juni 2019 werd een motie aangenomen van het CDA en de Partij van de Dieren over het meten van geluid, een onderwerp dat nog niet te vinden was in de visie Samen werken aan een gezond Zaanstad. De motie vraagt het volgende:
  • De gezondheidsaspecten van de geluidsproductie van het vliegverkeer boven Zaanstad op te nemen in de uitvoeringsagenda die behorend bij de Gezondheidsvisie ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ (de visie is inmiddels door het College vastgesteld).
  • Zich te vergewissen van de positie van Zaanstad binnen voornoemde initiatieven van de Minister van I&W en de Omgevingsraad om vervolgens de raad daarover te informeren en consulteren, voordat de uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ wordt vastgesteld.
  • Aangaande het beoogde onafhankelijke fijnmazige meetnetwerk rondom Schiphol een actieve samenwerking te zoeken met de besturen van belanghebbende buurgemeenten van Zaanstad en de provincie N-H om zodoende tot goede afstemming, en dus optimale meetgegevens te komen.
  • Te anticiperen op aanstaande herindeling van het luchtruim rondom Schiphol om zodoende de belangen van Zaanstad optimaal te kunnen behartigen.
  • De raad voor de behandeling van de eerstvolgende begroting ter informeren over eventuele kosten die gemoeid zijn met een volwaardige deelname aan de acties van het Ministerie I&W en de Schipholraad.
  • Een volgende motie van 2 juli 2020 vraagt het College van Zaanstad als vervolg op de Zaanse aangenomen motie van 28 mei 2019 over de toekomst van Schiphol om namens Zaanstad een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die zich uitspreekt:
   • tégen een gedoogconstructie van het aantal vliegbewegingen, en genoemde betere afstemming tussen Schiphol en gemeenten/provincies ook moet leiden tot meer ruimte voor woningbouw, bedrijfsactiviteiten en energietransitie;
   • vóór het inzetten op het tegengaan van groei van Schiphol;
   • deze standpunten uit te dragen, zowel in Zaanstad, als binnen de regio en in de Omgevingsraad Schiphol, de Bestuurlijke Regie Schiphol, en in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken.

Laatste verandering: