Aangescherpte motie Schiphol door Zaanse raad

De Zaanse gemeenteraad nam 2 februari 2023 een aangescherpte motie rond de overlast van Schiphol aan. Op 28 mei 2019 kwam de eerste motie waar geplaagde bewoners enige hoop uit konden putten. Nu is daar dan de Motie Vreemd Aanpak overlast Schiphol , een initiatief van Natascha Stroo van GroenLinks, mede ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie en SP.

Deze motie geeft Schiphol-wethouder Wessel Breunesse een extra steun in de rug want hij is steviger dan de vorige. Er wordt nogmaals aangedrongen op het afschaffen van nachtvluchten, waarbij de wegvallende vluchten niet ‘in de randen van de nacht’ mogen terugkeren.
Ook nieuw in deze aangescherpte motie is, dat er expliciet wordt gesproken over ‘zorgplicht‘ voor huidige en toekomstige burgers. Burgers mogen van hun gemeente en het rijk verwachten dat zij handelen naar artikel 21 van de Grondwet, waarin sprak is van zorg van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Overwegende dat
• Geluidsoverlast kan leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten als slaapstoornissen en stress
• Blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof o.a. tot hart- en vaatziekten kan leiden
• Zaanstad deel uitmaakt van de BRS
De gemeente een zorgplicht heeft voor haar huidige en toekomstige inwoners
• Er een steeds groter maatschappelijk draagvlak is voor de afschaffing van nachtvluchten
• Het grootste deel van de (vakantie)vluchten in Europa prima per trein gemaakt kunnen worden
Verzoekt het college
• Om te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven
• Om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt.

Stemgedrag
Voor wie overlast van Schiphol ervaart kan de stemming een mogelijke indicatie zijn bij de keuze voor de komende Provinciale verkiezingen op 15 maart

Laatste verandering: